ทำเนียบข้าราชการ


ชื่อ-สกุล
ตำแหน่งติดต่อ
นายอรรณพ บุราณเศรษฐ
MR.UNNOP BURANASATE
กงสุลใหญ่
CONSUL-GENERAL
+971 4 348 9550
นายรังสรรค์ ศรีมังกร
MR. RANGSANT SRIMANGKORN
รองกงสุลใหญ่
DEPUTY CONSUL-GENERAL
+971 4 348 9550
นางสาวประภาวดี
บุญช่วยเกื้อกูล
MISS PRAPAVADEE BOONCHUAYKUAKOOL
กงสุล (ด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สารนิเทศ)
CONSUL (POLITICAL/ ECONOMIC/CULTURAL AND INFORMATION SECTION)
+971 4 348 9550
นางสาวษมาธา วงษ์เทียน
MISS SAMATHA WONGTHIEN
กงสุล(ด้านกงสุล นิติกรณ์ การคุ้มครองผลประโยชน์คนไทย)CONSUL (CONSULAR SECTION)
+971 4 348 9550
นายสราวุฒิ เอกพุฒิบวร
MR. SARAWUT EKPHUTTHIBOWON
กงสุล (ด้านคลัง ครุภัณฑ์ สวัสดิการลูกจ้างชั่วคราว)
CONSUL (FINANCE)
+971 4 348 9550
นายชาลี ฮิมมีน
MR. CHALEE HEEMMIN
ล่าม
INTERPRETER

+971 4 348 9550


Updated by : Royal Thai Consulate General - Dubai, United Arab Emirates

Last Updated : 09/11/2016

Language