ความสัมพันธ์ไทย-ยูเออี


สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(United Arab Emirates – UAE)

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(ยูเออี) เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในตะวันออกกลางและเป็นแหล่งนำเข้าน้ำมันอันดับ 1 ของไทย (ร้อยละ 39) เป็นศูนย์กลาง

การค้าและจุดส่งออกต่อ(re-export) ที่ส้าคัญที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง จึงเป็นโอกาสดีที่สินค้าไทยจะรุกเข้าไปในตะวันออกกลาง

เป็นประเทศที่มีบทบาทน้าทางเศรษฐกิจของภูมิภาค มีเงินทุนส้ารองและมีกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ (SWF) ที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่ : 83,600 ตารางกิโลเมตร (ประมาณร้อยละ 17 ของไทย)

เมืองหลวง : กรุงอาบูดาบี (Abu Dhabi)

ประชากร : 9.2 ล้านคน (2556)

ภาษาราชการ : อาหรับ (อังกฤษใช้แพร่หลาย)

ศาสนา : อิสลามนิกายสุหนี่เป็นส่วนใหญ่

วันชาติ : 2 ธันวาคม

ปธน. : เชค คาลีฟะห์ บิน ซายิด อัลนะห์ยาน (เจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบี) (H.H. SheikhKhalifa bin Zayed Al Nahyan)

นรม. : เชค มูฮัมหมัด บิน รอชิด อัลมักตูม (รอง ปธน. ยูเออี และเจ้าผู้ครองรัฐดูไบ) (H.H. Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum)

รมว.กต. : เชค อับดุลลาห์ บิน ซายิด อัลนะห์ยาน (H.H. Sheikh Abdullah bin Zayed AlNahyan)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย 12 ธันวาคม 2518

ข้อมูลเศรษฐกิจ (2556)

GDP : 404.8 พันล้าน USD (ไทย: 385 พันล้าน USD)

GDP per Capita : 43,185 USD (ไทย: 5,647 USD)

Real GDP Growth : ร้อยละ 4.3 (ไทย: ร้อยละ 2.9)

สกุลเงิน : ดีแรห์ม (Dirham) (1Dirham = 9 บาท) (สถานะ ณวันที่ 5 ม.ค. 2558)

เงินทุนสำรอง : 43.77 พันล้าน USD (ไทย : 181.7 พันล้าน USD)

อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 1.1 (ไทย: ร้อยละ 2.2)

ปริมาณน้ำมันสำรอง: 97.8พันล้านบาร์เรล

ปริมาณก๊าซสำรอง: 6.089 พันพันล้านคิวบิกเมตร

ปริมาณการผลิตน้ำมัน: 3.213ล้านบาร์เรล/วัน

ปริมาณการผลิตก๊าซ: 51.31พันล้านคิวบิกเมตร/วัน

ทรัพยากรธรรมชาติ: น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมหลักปิโตรเลียม ประมง อะลูมิเนียม ซีเมนต์ ปุ๋ย การต่อ/ซ่อมเรือ

สินค้านำเข้าสำคัญ: เครื่องจักรกล อุปกรณ์การขนส่งเคมีภัณฑ์ อาหาร

ตลาดนำเข้าสำคัญ: อินเดีย สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้

สินค้าส่งออกสำคัญ: น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ อัญมณี(re-export) พลาสติกและอลูมิเนียม

ตลาดส่งออกสำคัญ: ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ไทย

สถิติที่สำคัญไทย-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (2556)

มูลค่าการค้าไทย-ยูเออี: 20,365.1 ล้าน USD (ไทยส่งออก 3,078.7 ล้าน USD ไทยน้าเข้า 17,286.4 ล้าน USD ไทยขาดดุลการค้า 14,207.7 ล้าน USD)

สินค้าส่งออกของไทย: รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบอัญมณี เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ และผ้าผืน

สินค้านำเข้าจากยูเออี: น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติสินแร่โลหะ น้ำมันส้าเร็จรูป เคมีภัณฑ์ เยื่อกระดาษ สัตว์น้ำสดและแช่แข็ง

การท่องเที่ยว : นักท่องเที่ยวยูเออีมาไทย 122,897 คน (เพิ่มขึ นร้อยละ 7.5 จากปี 2555)

คนไทยในยูเออี : ประมาณ 10,885 คน (เป็นแรงงานไทยประมาณร้อยละ 80-85)

การตรวจลงตรา : หนังสือเดินทางทูตและราชการสามารถขอรับการตรวจลงตราได้ที่สอท. ยูเออี/ปทท. โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมแต่สำหรับหนังสือเดินทางธรรมดา

ต้องขอผ่านโรงแรมหรือบริษัทท่องเที่ยวที่จดทะเบียนกับทางการยูเออีค่าใช้จ่ายประมาณ 450 ดีแรห์มและนักท่องเที่ยวยูเออีได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา และสามารถ

พำนักอยู่ในไทยได้ไม่เกิน30 วัน 

สำนักงานของไทยในยูเออี: กรุงอาบูดาบี(สถานเอกอัครราชทูตสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ)

เมืองดูไบ(สถานกงสุลใหญ่ / สำนักงานส่งเสริมการค้าไทยในต่างประเทศ / สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย / สำนักงานการบินไทย จำกัด (มหาชน))

สำนักงานของยูเออีในไทย: กรุงเทพฯ (สถานเอกอัครราชทูต)


Updated by : Royal Thai Consulate General - Dubai, United Arab Emirates

Last Updated : 08/03/2017

Language